Kultura a sport

Jezdectví

Jezdectví se ve Skalici věnuje Jezdecký klub Energo o.s.-člen České jezdecké federace. Klub rodiny Vrankových se věnuje od roku 2008 výcviku sportovních koní a jezdců. Pro zájemce o jezdectví z řad dětí a mládeže je možno se po domluvě začlenit do klubového dění kolem koní. Podrobnosti a kontakt jsou na stránkách jezdeckého klubu www.jkenergo.webnode.cz

KULTURA

   Obec Skalice v roce 2014 připravila významné setkání rodáků všech čtyř obcí, u příležitosti 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Skalici. Při tomto vzácném setkání byla slavnostně odhalena pietní deska dlouholetému aktivnímu členu SDH panu Janu Moravci z č.p. 17 a dlouholetému starostovi SDH panu Vladimíru Podojilovi z č.p. 76. Tradice pořádání setkání rodáků začala před 30 lety setkáním rodáků obce Skalice v roce 1984.

   V roce 2014 Obec Skalice otevřela historické expozice ve velké třídě bývalé obecní školy č.p. 48. Expozice je rozdělena do tří částí. Ústředním tématem je historie školství ve Skalici, v další části pak expozice etnografická, kde je možné zhlédnout dochované zemědělské náčiní a předměty denní potřeby a třetí část expozice je věnována tradičnímu skalickému masopustu, s projekcí zdokumentovaných minulých ročníků maškarního průvodu. V malé třídě bývalé školní budovy je umístěna veřejná knihovna.

   V kostele sv. Šimana a Judy ve Skalici je od roku 2009 pořádán každoročně vánoční adventní koncert (viz. fotogalerie). Vánoční atmosféru umocňuje nádherně rezonující kostel při tradičním společném zpívání staročeských vánočních koled všech přítomných. V kostele byla v prosinci 2013 instalována reprodukce obrazu Ukřižování páně, jehož originál visel na zdech skalického kostela až do roku 1902, kdy byl sejmut ze zdí našeho kostela a odvezen z důvodu restaurování do Soběslavi. V roce 1928 byl obraz zapůjčen ze Soběslavi do Státní sbírky starého umění v Praze. V letech 1928 – 1928 byl obraz A. Bělohoubkem restaurován. V roce 1965 byl obraz zestátněn. V současné době se nachází v depozitáři Národní galerie v Praze. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Originál obrazu je malován temperou na lipovém dřevě potaženém plátnem a svými rozměry 181,5 x 134 cm představuje druhou největší dochovanou deskovou malbu z období středověku. Podle odborných studií vznikl obraz v letech 1420 – 1430. Na obraze je patrné mnoho prvků vídeňské malířské školy a poměrně unikátní je i vyobrazení postav svatých spolu s Husity. Obraz byl panem děkanem P. J. Hambergerem slavnostně požehnán a posvěcen při adventním koncertu dne 22. 12. 2013. V kostele se nachází i unikátní středověká kamenná křtitelnice. Kostel sv. Šimona a Judy je významnou dominantou obce a během roku jsou zde pravidelně pořádány mše svaté.

   Další dominantou obce, velice známou především mezi vodáky a cyklisty, je vyhlášená Hospoda U Rumcajse. Celý interiér je stylově vymalován postavami ze známé dětské pohádky O Rumcajsovi. V hostinci jsou pořádány různé kulturní akce, country večery a v přilehlém sále kulturního domu plesy. Plesovou sezónu zahajuje v naší obci Hasičský ples, pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Skalice. V období masopustu pořádá Maškarní sdružení Skalice Maškarní ples. Plesovou sezónu uzavírá již tradičně poslední sobotu v roce Poslední leč, pořádaná Mysliveckým sdružením Háj Skalice. Během roku jsou v místním kulturním domě pořádána i loutková představení pro nejmenší děti a dětský karneval. V klubovně kulturního domu se koná dvakrát ročně slavnostní vítání nových občánků, které zajišťuje Sbor pro občanské záležitosti ve složení paní Marie Boháčová, Ing. František Berka a pan Jiří Brt (viz. fotogalerie). Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje i slavnostní blahopřání a předávání darů občanům naší Obce při významných životních jubileích.   

   V roce 2010 byla vydána kniha o historii obce Skalice s názvem Kronika Skalice 1891 – 2010. Knihu je možné prezenčně zhlédnout ve studovně Národní galerie v Praze, Státním okresním archivu v Táboře, Husitském muzeu v Táboře a dalších institucích. Kniha popisuje historii obce od nejstarších dochovaných zmínek o osídlení (doba halštatská) až do současnosti. Kniha je rozdělena do tří částí. Je až neskutečné, kolik událostí se zde událo, jak postupně probíhal vývoj naší vesnice, postupné zapojování výsledků technického pokroku do života skalických obyvatel. Je až dech beroucí, jak tehdejší kronikáři líčí útrapy a strach z obou světových válek, jaká dramata se v těchto časech odehrávala v jednotlivých skalických rodinách. Na druhé straně je krásné dočítat se o lidských radostech a úspěších. První část je zaměřená na všeobecné seznámení s historií Skalice a okolních obcí od nejstarších dochovaných důkazů o osidlování tohoto území, seznamuje čtenáře s jednotlivými majiteli skalické tvrze až do období vlády Petra Voka z Rožmberka, který Skalici 16. února 1594 prodal Městu Soběslavi. Následuje seznámení s životem na Blatech, typickým blatským a kozáckým krojem, typickým uspořádáním blatského statku a běžným životem na vesnici, lidovými zvyky a pokrmy na blatské vesnici. První díl zakončuje konkrétní popis vesnic Skalice, Třebiště, Rybova Lhota a Radimov a dochované záznamy historie školství ve Skalici. Druhá část je rozdělena na dva podtituly. První obsahuje přesný opis všech dochovaných obecních kronik Skalice od roku 1921 do posledního záznamu roku 2009. Prvním obecním kronikářem byl pan řídící Václav Novotný (1921 – 1934), dále František Syrovátka (1935 – 1945), Josef Pánek (1946 – 1979), František Míka (1981 – 1982) a Václav Šícha (1986 – 2011). Druhý podtitul zahrnuje přesný opis všech dochovaných školních kronik Skalice od roku 1891 do roku 1981, kdy byla škola ve Skalici uzavřena. Školní kroniky sloužily původně současně jako kroniky obecní, až na počátku 20. století se zaměřují pouze na dění vztahující se výhradně k událostem školy. Zápisy prováděli původně učitelé náboženství, kaplani, později provádí zápisy řídící učitelé, kteří ve všech případech byli současně i obecními kronikáři. Třetí část je věnována fotodokumentaci. Lze zde nalézt informace o obci ze starých císařských otisků, trhovou smlouvu, kterou Petr Vok prodává Skalici a okolí za 10 000 kop zlatých míšenských Městu Soběslavi, dochované listiny z 18. a 19. století, aktuální fotokopii obrazu Ukřižování Páně, který se v současné době nachází v depozitáři Národní galerie v Praze, fotodokumentaci archeologických nálezů ze Skalice, uložených v současnosti v depozitáři Husitského muzea v Táboře, mnoho artefaktů denní potřeby uložených v Blatském muzeu v Soběslavi a součastně artefaktů, které se stále ve Skalici nacházejí a jejichž majitelé byli tak laskaví a umožnili je zdokumentovat pro další generace.

   Z dochovaných lidových obyčejů se v naší Obci udržel tradiční skalický masopust, připadající vždy na sobotu, sedm týdnů před Velikonocemi. O Velikonocích obchází děti vesnice pro velikonoční pomlázku. Ve všech obcích probíhá 30. dubna pálení čarodějnic a stavení máje na návsích. V měsíci červnu je slavena skalická pouť, připadající vždy na neděli po Božím těle. V měsíci říjnu je slaveno skalické posvícení. V prosinci se z lidových obyčejů uchoval zvyk obcházení vesnic průvodem Barbor (3. 12.) a čertů s Mikulášem (5. 12.).

   V obci Radimov je každoročně pořádána drakiáda a obecní zabíječka. V podzimních měsících jsou pak ve všech obcích pořádány tradiční výlovy rybníků (viz. fotogalerie).

   Obec Skalici obklopuje nádherná příroda s výskytem vzácné luční orchideje prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.  Toto maloplošné chráněné území se nachází nedaleko obce Třebiště v nadmořské výšce 441  - 444 m.n.m. Chráněným územím je vyhlášeno od roku 1990. Celé území o rozloze 0,59 ha představuje vlhké polokulturní luční porosty se společenstvy bezkolencových luk a ostřicovomechových porostů. Populace prstatce májového je tvořena několika tisíci jedinci. Rostou zde také jiné druhy rostlin jako třeba hadí mord nízký, krvavec toten, čertkus luční, svízel severní, olešník kmínolistý, řebříček bertrám, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý a starček potočný. Mnoho druhů ostřice např. Hartmanova, prosová, šedavá. Na stanovištích s trvale vlhkým porostem zde běžně rostou rozrazil potoční, tužebník jilmový, vrbina obecná, skřípina lesní, blatouch bahenní a děhel lesní. Hojně se zde vyskytují mokřadní druhy brouků nebo třeba střevlík, krasec, slunéčko a mnoho dalších. Lupice, pestřenka nebo bedlobytka patří mezi zajímavější druhy dvoukřídlých, které zde byly zjištěny jako jediný výskyt v České republice, jak uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno: Chráněná území ČR, Svazek VIII. Českobudějovicko, 2004. Louka je po celou dobu v soukromém vlastnictví, udržovaná pravidelným sečením s odklizem hmoty, který je pro zachování současného stavu vegetace velice přínosný.

   Obec se nachází na tzv. soběslavských Blatech s četným výskytem mokřadů. Nedaleko obce se nachází rašeliniště, na něž byl v květnu 2013 pořádán obecní výlet (viz fotogalerie). Milovníci přírody mohou navštívit mysliveckou oboru MS Háj, nacházející se v obci Skalice. V blízkosti Obce se nachází jezera s možností koupání a další vodní plochy pro rybolov.

SPORT

   V Obci Skalice není registrován žádný sportovní oddíl. Zájemci o cyklistiku z našich obcí pořádají společné výlety po ČR i do zahraničí. V obci Radimov je v zimních měsících pořádán každoročně, za hojné účasti, běžecký závod O zlámanou lyži.

   K sportovním aktivitám lze využít v našich obcích sportoviště, nalézající se v následujících lokalitách:

   V obci Skalice se vedle hasičské zbrojnice nachází víceúčelové sportovní hřiště s tartanovým povrchem, vybudované v roce 2006. Na hřišti lze provozovat mnoho různých sportů. Fotbalové hřiště je umístěno u hlavní silnice, vlevo, ve směru na Želeč.  

   V obci Rybova Lhota naleznete volejbalové hřiště u hlavní silnice ve směru od Skalice, vlevo (pod úrovní vozovky).

   V obci Třebiště naleznete hřiště na košíkovou u hlavní silnice, vlevo, ve směru na Želeč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sportovní trasy.docx SPORT 303.7 Kb