Nakládání s odpady

Vážení spoluobčané,

   z důvodu výskytu nelegálních skládek v katastru Obce Skalice, byly na kritických místech rozmístěny cedule o zákazu skládky. Všem, kteří tento zákaz nebudou akceptovat, hrozí pokuta dle zákona, do výše 50 000 Kč.

   V průběhu roku (v období jarního úklidu a na podzim) jsou pro občany naší Obce, uprostřed všech obcí, umisťovány velkoobjemové kontejnery (VOK) pro sběr objemného odpadu.

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností např.:

  • Nábytek, sportovní náčiní (jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla apod.

Co nelze odložit do VOK:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky apod.)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva, směs výkalů a steliva apod.)!
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, TV, monitory, PC, přehrávače, telefony apod.)
  • pneumatiky všech velikostí!
  • stavební suť!

Pokud je již VOK plný, neodkládejte do něho další odpad. Přeplněný kontejner není možné naložit a odvézt. Odpad není dovoleno odkládat mimo VOK.

 

Co kam patří?

Drobné odpadky – do odpadkových košů umisťovaných na veřejných prostranstvích

Komunální odpad (převážně odpad z domácnosti) – do nádob na komunální odpad (popelnice, kontejnery)

Autovraky – na vrakoviště (vystaví Potvrzení o ekologické likvidaci)

Objemný odpad (např. nábytek) – do sběrných kontejnerů nebo do sběrných dvorů

Stavební odpad – do sběrných dvorů

Nebezpečný odpad – do sběrných dvorů

Pneumatiky – do sběrného dvora, který je odebírá

Elektrozařízení – povinným osobám dle zákona o odpadech nebo do sběrných dvorů

 

    Bohužel se často nedaří zjistit původce nepovolených skládek. V takovém případě je odpad zlikvidován za peníze všech daňových poplatníků, tedy i Vás. Proto prosíme, nebuďte lhostejní ke svému okolí a uvidíte-li někoho, jak odkládá odpady nepovoleným způsobem, oznamte tuto skutečnost neprodleně zástupcům obce. Budeme Vám velice vděční i za případné pořízení fotodokumentace a dalších informací k dopadení viníka.

   My všichni se musíme snažit dbát o čistotu našeho okolí a neznepříjemňovat si prostředí, ve kterém žijeme. Snažme se žít v úctě k přírodě, lidem a všemu, co nás provází. Naučte i Vaše děti k úctě k přírodě a životu, vlastním příkladem! Děkujeme každému, kdo se zapojí do zvelebování naší obce, která je naší společnou vizitkou.