SDH Skalice

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKALICE

 KONTAKT:

SDH SKALICE

SKALICE 48

392 01 SOBĚSLAV

 

STAROSTA SDH Skalice: Luboš Kostrba

VELITEL SDH Skalice: Ing. Vladimír Vančata

STROJNÍK: Jan Kosobud ml.

 

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA: Manina Josef ml., Duda Zdeněk ml, Kosobud Jan ml., Ondřej Lukáš, Boháč Jan nejml., Blažek Michal, Brt Martin

SOUTĚŽNÍ TÝM: Jan Kosobud ml., Zdeněk Duda ml., Josef Manina ml., Jan Boháč ml., Michal Blažek, Lukáš Ondřej, Martin Brt

 

 

HISTORIE SBORU

 

   Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici byl založen v roce 1904, poté, kdy v letních měsících došlo k mnoha požárům. U vzniku sboru stálo 6 zakládajících členů. Nově vzniklý sbor dobrovolných hasičů uspořádal sbírku na ruční stříkačku, která se dochovala ve funkčním stavu do dnešních dob. V roce 1905 vstoupilo do SDH Skalice dalších 15 členů a sbor začal naplno fungovat. V roce 1905 byla založena Hasičská knihovna s 253 knižními svazky, která od 1. 1. 1922 začala dle zákona sloužit jako veřejná, pod názvem Hasičská veřejná knihovna.

   Ve 20. letech 20. století vystavěl sbor vlastní požární zbrojnici, kde je dodnes uložena veškerá hasičská výzbroj a výstroj. V letech 1930 – 1940 měl SDH Skalice i ženské družstvo. V roce 1940 byla pořízena hasící stříkačka, zvaná márovka, která je funkční dodnes. V této době měl již sbor i vlastní hasičské vozidlo.

   V 50. letech 20. století byl vůdčí postavou Sboru dobrovolných hasičů ve Skalici pan Josef Pánek, který zastával i funkci okresního velitele hasičů. Byl zakladatelem nejúspěšnějšího soutěžního hasičského družstva, které SDH Skalice v celé své historii měl. Družstvo vyhrávalo všechny okresní a krajské přebory a soutěže, a postoupilo až na mistrovství republiky. Zde se umístilo na jednom z předních míst. Mezi hlavní členy tehdejší soutěžní sestavy patřili mimo jiných pan Jan Moravec č.p. 17, pan Antonín Laňka č.p. 2, pan František Kostrba č.p. 1 a pan František Jílek č.p. 64.

   V roce 1974 byla zakoupena hasičská stříkačka T 12, která po mnohých renovacích slouží pro hasičské zásahy dodnes.

   V 80. letech 20. století navázal na práci pana Josefa Pánka, pan Vladimír Podojil, který vedl úspěšně SDH Skalice do roku 2007. Patří mu velké zásluhy za rozvíjení a naplňování odkazů prvních zakladatelů. Pod jeho vedením probíhaly i každoroční preventivní prohlídky objektů. Dnes se od nich již upustilo. V této době byla na budovu školy instalována hasičská siréna.

   V 90. letech 20. století se SDH Skalice rozrostlo o další členy z obce Třebiště. V tomto období se utvořil mladý soutěžní tým a dětské hasičské družstvo. Byla zakoupena nádrž na vodu a proběhla částečná obnova výzbroje a výstroje.

   Při povodních v roce 2002 sehráli členové Sboru dobrovolných hasičů ve Skalici významnou roli při záchraně lávky přes řeku Lužnici (viz. fotogalerie).

   V roce 2004 byly provedeny první opravy interiéru hasičské zbrojnice, které pokračovaly v roce 2007 instalací nové dřevěné podlahy v podkroví, výměnou střešní krytiny, renovací fasády, nátěry a dalším.

   SDH Skalice patří do okresu Tábor a spolu s hasičskými sbory obcí Bezděčín, Ústrašice, Rybova Lhota, Želeč, Dudov a Skrýchov tvoří jeden hasičský okrsek. V současné době má sbor 48 členů. Několikrát ročně se konají výroční schůze. Ve volbách v roce 2009 byl zvolen starostou Luboš Kostrba, zástupcem starosty Milan Šmíd, velitelem SDH Ing. Vladimír Vančata, zástupcem velitele Jaroslav Bělohlav ml., dále jednatelem František Ježek ml., strojníkem Jan Kosobud ml. a pokladníkem Miroslav Šmíd. Zásahový tým tvoří Manina Josef ml., Duda Zdeněk ml, Kosobud Jan ml., Ondřej Lukáš, Boháč Jan nejml., BrtMartin.

   V posledních pěti letech vyjíždí pravidelně soutěžní družstvo na okrskové soutěže, memoriály a pohárové soutěže v okolních obcích. V roce 2012 se tento velice úspěšný soutěžní tým, ve složení Jan Kosobud ml., Zdeněk Duda ml., Josef Manina ml., Jan Boháč ml., Michal Blažek, Lukáš Ondřej a Martin Brt, zúčastnil poprvé Táborské hasičské ligy. Po dlouhých letech organizoval SDH Skalice v roce 2011 soutěž O pohár starosty obce, ve které domácí tým zvítězil.

   Hasičské sdružení se aktivně podílí na likvidaci požárů, hledání nezvěstných osob, likvidaci následků povodní a dalších živelných pohrom. Členové sboru se zapojují i do veřejně prospěšných aktivit, ve spolupráci s Obecním úřadem ve Skalici organizují brigády v péči o obec a pravidelně dohlíží na bezproblémový průběh pálení čarodějnic. Od roku 2009 pořádá každoročně SDH Skalice Požární ples. V minulosti se členové sboru podíleli na vybudování obecních staveb např. kulturního domu, obchodu, obecní kanalizace aj. SDH Skalice myslí i na významná životní jubilea svých členů a nezapomíná na ně ani při posledním rozloučení.

   Díky Obecnímu úřadu ve Skalici, Krajskému úřadu v Českých Budějovicích a sponzorům mohlo SDH Skalice pořídit nové helmy, dresy, zásahové uniformy, přívěsný vozík na techniku, elektrocentrálu a novou sportovní stříkačku, zakoupenou v roce 2012.

   Velice významně se do historie SDH zapsal v posledních dvou letech dětský hasičský soutěžní tým, který vznikl v r. 2010. Tento tým funguje při SDH Rybova Lhota, přičemž dva jeho členové jsou členy SDH Skalice. Trenérem týmu je pan Martin Brt (viz. fotogalerie).

   V roce 2014 oslaví Sbor dobrovolných hasičů Skalice významné výročí 110 let od založení sboru. Při této příležitosti se uskuteční v naší Obci slavností setkání rodáků, při kterém bude na budově hasičské zbrojnice slavnostně odhalena pietní deska dlouholetému starostovi SDH Skalice, panu Vladimíru Podojilovi a dlouholetému členovi SDH Skalice, panu Janu Moravcovi.

   Více informací, včetně fotogalerie a videogalerie, naleznete na www.sdhskalice.webnode.cz.

 

DRUHY SIRÉN

 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. 

Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

Kromě varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ existuje v České republice ještě signál „POŽÁRNÍ POPLACH“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón - 10 vteřin přestávka - 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

 

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni z hromadných informačních prostředků.

 

 

SIRÉNA SIGNALIZUJE TYTO SIGNÁLY:

Všeobecná výstraha:

Kolísavý tón po dobu 140 s. + doplňková informace o jaké nebezpečí se jedná

Požární poplach:

Přerušovaný tón po dobu jedné minuty - 25 s. tón - 10 s. prodleva - 25 s. tón

Zkouška sirén:

Každou první středu v měsíci ve 12:00 hod. Nepřerušovaný tón po dobu 120 s.

 

 

Akce 2014:

27. 6. – 29. 6. 2014 Mistrovství ČR dobrovolných a profesionálních hasičů v požárním sportu s místem konání České Budějovice

2. 7. – 6. 7. 2014 Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS s místem konání Brno

 

              ZÁKON Č. 133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ZÁKON Č. 133_1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.pdf 241.4 Kb